Projectplan (Sociaal Plan en Ontwerpplan)

 

 

 

Asbest veilig maken en onderhoudswerkzaamheden complex 8022 Jeltje de Bosch Kemperpad

 

 

Voor akkoord:

 

Amsterdam, 7 september 2017

 

Bewonerscommissie:                              Stadgenoot:

 

……………………….                              ……………………………..

 

 

                                                                 ……………………………..

 

 


 

INHOUD

 

1.      Inleiding. 3

2.      Aanleiding en communicatie. 4

2.1         De aanleiding voor het project 4

2.2         Omschrijving van het project 4

2.3         Aard van de ingreep. 4

2.4         Communicatie. 5

2.5         Woning opname (warme opname) en vaste aanspreekpunten. 5

2.6         Ingangsdatum Projectplan. 6

2.7         Wet- en regelgeving. 6

2.8         Bewonerstevredenheid. 6

3.      Welke werkzaamheden gaan wij uitvoeren?. 7

3.1         Werkzaamheden in uw woning: 7

3.2         Werkzaamheden aan de algemene ruimten en buitenzijde van uw woning. 7

3.3         Toelichting op de asbestsanering. 7

3.4         Voorwaarden opleveren woning. 9

3.5         Schade. 9

4.      Geplande startdatum van de werkzaamheden. 10

4.1         Duur van de werkzaamheden. 10

4.2         Werkzaamheden in onbewoonde staat 10

4.3         Vergoedingen. 11

4.4         Wanneer gaat het gebeuren?. 11

4.5         Interim beheer 11

5.      Overige punten. 13

5.1         Uw plichten voor, tijdens en na de werkzaamheden. 13

5.2         Klachtenprocedure. 13

5.3         Huurhoogte, controle huurpunten en huurtoeslag. 13

5.4         Het ZAV beleid van Stadgenoot 13

6.      Contactpersonen en belangrijke telefoonnummers. 14

7.      Bijlagen. 15

Bijlage 1. Planning van dag tot dag begane grond, eerste en tweede verdieping. 16

Bijlage 2. Planning van dag tot dag derde verdieping links en rechts op de hoek. 17

Bijlage 3. Planning van dag tot dag derde verdieping links en rechts in het midden. 18

Bijlage 4. Planning van dag tot dag derde verdieping midden met het trapportaal 19

Bijlage 5. Aanzicht van uw woonblok. 20

Bijlage 6. Aanzicht woonblok met tijdsduur 21

Bijlage 7. Samenvatting plan van aanpak schachten. 22

Bijlage 8. Samenvatting plan van aanpak asbestsanering zolders. 25

 

 


 

1.   Inleiding

Stadgenoot gaat aan de slag in de woningen aan het Jeltje de Bosch Kemperpad 4-70,    74-140, 142-208 en de Arie Biemondstraat 102-168. De komende periode worden de vier woongebouwen aangepakt. De hoofdaannemer die in opdracht van Stadgenoot de werkzaamheden uitvoert is Etro Vastgoedzorg. Stadgenoot wil door middel van de aanpak het complex, de woningen, zolders e.d. asbest veilig te maken. Tijdens de aanpak van het asbest worden tevens een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hiermee willen we de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperken.

 

Dit Projectplan bevat het Sociaal Plan en het Ontwerpplan zoals bedoeld in de Kaderafspraken. In de projectplan staat precies wat er aan uw woning gaat gebeuren en alle rechten en plichten van Stadgenoot en van de huurder.

 

Stadgenoot en de aannemer doen er alles aan om de bewoners goed te begeleiden bij de ingreep in de woning. Alle bewoners kunnen gedurende het project rekenen op volledige en tijdige informatie en zorg. Deze zorg wordt bereikt door o.a. het aanstellen van een woonconsulent van de aannemer Etro Vastgoedzorg. Dat is Paul Hartog.

 

Daarnaast worden voorafgaand aan de werkzaamheden alle betrokken bewoners individueel bezocht en wordt hen de nodige informatie verstrekt. Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder van de aannemer – Tim Groen - het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Er is ook iemand van Stadgenoot aanspreekbaar voor vragen, o.a. over de voortgang van het werk. Hierover meer onder punt 6.

 

U zult de nodige overlast ervaren. De werkzaamheden in de woningen op de begane grond, eerste en tweede etage worden bij voorkeur in onbewoonde staat uitgevoerd. De woningen op de derde etage kunnen alleen in onbewoonde staat uitgevoerd worden. Dat betekent dat u uw woning tijdelijk moet verlaten. Stadgenoot stelt aan u een logeerwoning ter beschikking. De uitgifte van de logeerwoningen, begeleiding van de bewoners en de eventuele opslag van de inboedel wordt verzorgd en gecoördineerd door Etro Vastgoedzorg. Etro Vastgoedzorg maakt waar nodig afspraken met een erkend verhuisbedrijf om de opslag en het transport van (een deel van) de inboedel te verzorgen.

 

2.   Aanleiding en communicatie

2.1  De aanleiding voor het project

Het gaat om complex 8022 dat deel uitmaakt van het voormalige Wilhelmina Gasthuis en begin jaren 80 van de vorige eeuw verbouwd is tot woningen. Het pand is toe aan een onderhoudsbeurt. De in het verleden bestaande blokverwarming is in de jaren tachtig van de vorige eeuw verwijderd, op de met asbest geïsoleerde leidingen op de zolder na. Op de zolder zijn na verwijdering blokverwarming de aan- en afvoeren van de individuele verwarming per woning geplaatst en zijn de afgeslepen leidingen en brokken asbest op de onbewoonde zolders achter gebleven.

 

Na een asbestinventarisatie in 2012 zijn de zolders als besmet gebied bestempeld en tot op heden verboden gebied voor iedereen. Dit betekent dat wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan de individuele installatie moeten worden uitgevoerd dit niet kan worden gedaan. Zo zijn er enkele daklekkages geweest en kunnen die volgens de dakdekker nu niet adequaat worden opgelost. Dit kan en heeft reeds geleid tot ontevreden huurders.

2.2  Omschrijving van het project

Stadgenoot wil dit complex gaan opknappen, zodat het er weer jaren tegenaan kan en waarbij de bewoners kunnen genieten van een asbest veilige woning. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats in en om het complex waaronder de woningen en zolders. Vanwege de asbestsanering worden de werkzaamheden bij voorkeur in onbewoonde staat uitgevoerd.

2.3  Aard van de ingreep

Stadgenoot gaat in en aan het complex asbestsaneringen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

·         De woningen moeten asbest veilig worden gemaakt.

·         Het woonklimaat in de woningen moet worden verbeterd.

Met het uitvoeren van de overige onderhoudswerkzaamheden zoals onder andere het vervangen van de daken, dakgoten, keukens mechanische - en centrale verwarmingsinstallaties (cv-ketels) wordt het complex gereed gemaakt voor de toekomstige exploitatieperiode. Tevens kunnen tijdens de warme opname aanwezige technische klachten worden gemeld en tijdens de uitvoering worden verholpen.

 situatieschets

2.4  Communicatie

De huurders worden tijdig en zo volledig mogelijk op de hoogte gehouden van de planontwikkeling, de planning, de uitvoering van de werkzaamheden en het voorzieningenniveau.

 

In dit projectplan staat welke werkzaamheden worden uitgevoerd, de planning, de (nood)voorzieningen en eventuele maatregelen die de huurder zelf moet nemen. Dit plan wordt door de Bewonerscommissie, (na de huurders te hebben gehoord ) en door Stadgenoot goedgekeurd. De huurders ontvangen voor de warme opname en de start van de werkzaamheden dit goedgekeurde projectplan.

 

Stadgenoot en de aannemer dragen zorg voor voldoende communicatie met de huurders door ten minste één keer per drie maanden (nieuws)brieven uit te brengen, informatiebijeenkomsten te organiseren, spreekuren te houden en door een vast aanspreekpunt beschikbaar te stellen. Actuele informatie is te vinden op de website www.stadgenoot.nl/boschbiemond.

2.5  Woning opname (warme opname) en vaste aanspreekpunten

Voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden aan de woningen krijgen de bewoners te maken met allerlei (technische) vragen en mogelijk is er bij huurders sprake van bijzondere (medische) omstandigheden of is het voor een aantal bewoners, ondanks de verstrekte informatie, niet altijd duidelijk wat er allemaal staat te gebeuren.

 

Daarom wordt een aantal weken voor de start van de werkzaamheden bij alle betrokken bewoners een huisbezoek gedaan. De bewonersbegeleiders van tro Vastgoedzorg en Stadgenoot komen bij u langs. Wij noemen dit de woningopname (warme opname). U ontvangt hiervoor een uitnodiging. U hoort tijdens deze opname ook welke voorbereidingen u moet treffen. Denk aan het inpakken en afdekken van spullen en het opzij zetten of verplaatsen van meubels. Tijdens dit huisbezoek wordt onder andere gekeken naar de persoonlijke situatie en of er sprake is van een bijzondere zorgvraag. Daar waar noodzakelijk wordt onderzocht of hulp moet en kan worden geboden (warme opname).

Tijdens dit gesprek wordt een formulier ingevuld voor opname van de woning; hiervan krijgt u zo snel mogelijk na afloop van het gesprek een kopie.

 

U ontvangt tijdig een brief van ons met hierin een geplande afspraak; mocht dit tijdstip u niet passen, neemt u dan contact op met de bewonersbegeleider van Etro, Pauline Krijger: 075-628 02 44.

 

Etro Vastgoedzorg biedt waar nodig hulp bij het verplaatsen en inpakken van de noodzakelijke inboedel.

 

Daarnaast kunnen huurders voor individuele vragen over de werkzaamheden terecht bij een vast aanspreekpunt van de aannemer en van Stadgenoot. Ook wordt er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een regulier spreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur zijn de woonbegeleider van Stadgenoot en een vertegenwoordiger van Etro aanwezig. Op dit spreekuur kunt u terecht met vragen over de werkzaamheden van het project.

2.6  Ingangsdatum Projectplan

Dit Projectplan is besproken met de bewonerscommissie DeBoschBiemond van het complex en treedt in werking op de datum dat dit plan is ondertekend. Het Projectplan is van toepassing tot aan het moment van oplevering van het project.

2.7  Wet- en regelgeving

De regels in dit plan zijn aanvullend op of stemmen overeen met de bestaande wet- en regelgeving. Naast deze regeling blijven vanzelfsprekend alle wettelijke rechten en plichten van de huurders van kracht en zal Stadgenoot deze respecteren. In deze regeling staan met name zaken die Stadgenoot aanvullend op de wettelijke bepalingen wil regelen.

2.8  Bewonerstevredenheid

Na de oplevering van uw woning ontvangt u van ons een tevredenheidsenquête. Stadgenoot stelt het zeer op prijs als u uw ervaringen rondom de werkzaamheden met ons wilt delen.


 

3.   Welke werkzaamheden gaan wij uitvoeren?

In de bijlage vindt u een beschrijving van de werkzaamheden van dag tot dag.

3.1  Werkzaamheden in uw woning:

Asbestsanering

·         Verwijderen van asbest in de schachten waar de rookgas- en ventilatiekanalen zitten en van de derde verdieping boven de vaste plafonds

 

Overige noodzakelijke bouwkundige ingrepen in uw woning:

·         Vervangen van de plafonds op de derde verdieping

·         Vervangen van keukenblokken die ouder zijn dan 15 jaar en in slechte staat verkeren *)

·         Vervangen van rookgaskanalen

·         Mechanische ventilatiekanalen vervangen

·         Cv-ketels ouder dan 15 jaar vervangen conform eisen

·         Afsluitkranen van het water die niet goed meer werken herstellen of vervangen

·         Mechanische ventilatie-unit vervangen volgens voorschriften.

·         Ventilatietoevoer verbeteren door middel van ventilatieroosters; hierbij wordt het glas vervangen door HR++ glas.

*) Bij de keukens bestaat de mogelijkheid van extra opties die huurders zelf moeten betalen, bijvoorbeeld een extra lang aanrechtblad of een extra keukenkastje.

Bij de werkzaamheden worden schademeldingen en/of gebreken ook beoordeeld en zo nodig meegenomen.

De vervolgschade in badkamers wordt verholpen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld loszittend tegelwerk. De badkamers worden schoon te maken opgeleverd.

Ook vlekken op het plafond als gevolg van eerdere lekkage, worden verholpen of  gerepareerd.

3.2  Werkzaamheden aan de algemene ruimten en buitenzijde van uw woning

 

Asbestsanering

Verwijderen van asbest op de zolderverdiepingen daar waar een openverbinding is met de onderliggende plafonds van de woningen en balkons.

 

Daken

·         Alle bitumen daken vervangen

·         Dakbeschot vernieuwen door een geïsoleerd dak met nieuwe dakkappen Dakpannen en nokvorsten worden vervangen geheel conform voorschriften

·         Zinken goten vernieuwen

·         Loodslabben nazien en vernieuwen waar nodig. Tevens dak of vloerbalken, spanten etc. en constructie nazien

·         Vloer van de zolder vervangen

 

Trappenhuizen

·         Plafonds derde verdieping van het midden trappenhuis vernieuwen

·         Plafonds verwijderen onder asbestcondities

·         Plafonds glad en gespoten opleveren

·         Natuurlijke ventilatie aanbrengen door middel van dakkappen

·         Zo nodig isoleren (geluid) conform voorschriften. Dit betreft het middentrappenhuis.

3.3  Toelichting op de asbestsanering

Het doel van de asbestsanering is het verwijderen van het (mogelijk aanwezig) asbesthoudend materiaal in de schachten van de woningen en op de zolders en het wegnemen van de risico's voor de omgeving, bewoners en derden.

 

In bijlage 3 en 4 vindt u een samenvatting van de plannen van aanpak van de asbestsanering van het dak, zolder en de schachten.

 

Voorafgaand aan de asbestverwijdering zal een actualisatie/asbestonderzoek plaatsvinden door Compas Asbestmanagement. Dit actualisatie/asbestonderzoek is noodzakelijk om mogelijke asbesthoudende toepassingen per woning te inventariseren.

 

Steigers in de woningen

Het gebruik van steigerwerk in de woning kan noodzakelijk zijn daar waar de verdiepingshoogte het niet toelaat om met geëigende middelen het plafond aan te brengen of voor werkzaamheden aan de schacht .

 

Containment

Bij het gebruik van een containment wordt rond de locatie van de asbestbron een luchtdichte werkruimte gecreëerd. De luchtafdichting zorgt ervoor dat geen uitstoot van asbestvezels naar de omgeving kan plaatsvinden. De werkruimte wordt op onderdruk gebracht met behulp van een krachtige afzuiginstallatie(onderdrukmachine). Deze installatie bevat een zeer fijn filter (HEPA-filter) dat de asbestvezels uit de lucht in de werkruimte filtert en dus schone lucht buiten het containment afblaast. In de werkruimte vindt luchtverversing continue plaats. Na het creëren van de onderdruk kan worden begonnen met de werkzaamheden aan de asbesthoudende materialen.

 

Witte pakken

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door personen in speciale beschermende kleding en met bijbehorende ademhalingsbescherming. De onderdruk wordt continue gemeten en geregistreerd. Aan het einde van de werkzaamheden, wordt door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een visuele inspectie en luchtmeting uitgevoerd (eindcontrole conform NEN 2990). Pas als de hoeveelheid gemeten asbestvezels in de lucht onder de wettelijk bepaalde minimumgrens ligt en visueel geen asbestverdachte restanten zijn aangetroffen, mag het containment worden afgebroken.

 

Volgens de normen

Het opbouwen van containment, demonteren van schachten en bouwkundig dichtzetten van plafonds zal per woning worden uitgevoerd. De eindcontrole conform NEN-2990 word in één fase uitgevoerd, omdat containment door middel van schachten in open verbinding staan met elkaar.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden die worden uitgevoerd onder asbestcondities omvatten in grote lijnen; het saneren van de zolders, het demonteren van plafond, het demonteren van schachten en schoonmaken en reinigen (binnenzijde) van de schachten. Indien de schachten gereinigd zijn, zullen de bovenliggende plafonds bouwkundig afgeschermd worden. Vervolgens is een fijne reiniging noodzakelijk om het containment meetklaar op te leveren.

 

Overige asbestbronnen

Gedurende het gehele proces zal door Compas Asbestmanagement aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om alle (in de constructie verborgen) asbestbronnen in kaart te brengen.


 

 

Overzicht schachten

 

3.4  Voorwaarden opleveren woning

Na het werk wordt uw woning schoongemaakt opgeleverd. Dit betekent dat Etro Vastgoedzorg uw woning laat reinigen door een gecertificeerd schoonmaakbedrijf. De aannemer meldt aan Stadgenoot wanneer het werk klaar is. Stadgenoot controleert - samen met u - bij de oplevering of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, of het werk binnen de gestelde tijd is afgerond, of de kwaliteit voldoet en of er schade is. Eventuele opmerkingen van uw kant worden meteen schriftelijk vastgelegd. U krijgt van dit schriftelijke verslag een kopie.

 

Openstaande kleine opleverpunten (tekortkomingen) die hooguit één uur extra werk duren zal de aannemer binnen 3 dagen oplossen.

3.5  Schade

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw spullen. Ontstaat toch schade aan uw woning of aan uw bezittingen als gevolg van het werk? We verzoeken u om binnen 48 uur na constatering van de schade, dit te melden bij de uitvoerder van Etro Vastgoedzorg. U ontvangt een schadeformulier die u invult en bij de uitvoerder weer inlevert. Daarna kunt u dit melden bij uw eigen inboedel-verzekeraar.

 

We raden u aan om aan uw inboedel-verzekeraar door te geven dat uw woning wordt opgeknapt voordat de werkzaamheden starten. Sommige verzekeringmaatschappijen willen dit vooraf weten, in verband met een verhoogd risico voor uw inboedel.

 

De firma Etro Vastgoedzorg heeft een aanvullende verzekering afgesloten zodat achtergebleven beschadigde spullen of schade aan de woning tegen nieuwwaarde worden vergoed.

 

4.   Geplande startdatum van de werkzaamheden

De verwachting is dat als wij de voorbereidende afspraken tussen de Bewonerscommissie en Stadgenoot tot een goed einde brengen Etro Vastgoedzorg begin oktober kan starten met de werkzaamheden in woningen, zolders, algemene ruimten gelegen in het complex.

4.1  Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden ín de woningen op de begane grond, eerste en tweede verdieping nemen maximaal twee weken (10 werkdagen) in beslag. In de woningen op de derde verdieping zijn we langer bezig: maximaal 30 werkdagen. In deze periode wordt zowel de asbestsanering als de overige bouwkundige ingrepen in uw woning uitgevoerd.

Het aanbrengen van de ventilatieroosters en het vervangen van het glas worden op de begane grond, eerste en tweede verdieping separaat op een ander tijdstip uitgevoerd, dus niet in de bovengenoemde termijn. Dit omdat dit werkzaamheden zijn die worden verricht in ruimtes waar privé-spullen van de huurders staan. Er zal een aparte afspraak hierover gemaakt worden.

 

In bijlage 1 en 2 is de planning met de werkzaamheden van dag tot dag toegevoegd en een aanzicht van het woonblok waarin uw woning is gelegen.

4.2  Werkzaamheden in onbewoonde staat

Naar aanleiding van vragen die zijn gesteld bij de bewonersraadpleging is deze paragraaf geconcretiseerd door Stadgenoot om onduidelijkheid te voorkomen.

 

De werkzaamheden in de woningen op de begane grond, eerste en tweede etage worden op dringend advies in onbewoonde staat uitgevoerd. De woningen op de derde etage kunnen alleen in onbewoonde staat uitgevoerd worden. Dat betekent dat u uw woning tijdelijk moet verlaten.

Stadgenoot stelt aan u een logeerwoning ter beschikking, o.a. voor één- of tweepersoons huishoudens in het ATVA-gebouw aan de Marnixstraat en voor grotere huishoudens driekamerwoningen in de buurt. Deze logeerwoningen zijn volledig gestoffeerd, gemeubileerd en voorzien van inventaris zoals bestek, stofzuiger en tv. Bij een aantal logeerwoningen is het toegestaan uw huisdier mee te nemen.

De uitgifte van de logeerwoningen, begeleiding van de bewoners en de opslag van de inboedel wordt verzorgd en gecoördineerd door Etro Vastgoedzorg. Etro Vastgoedzorg maakt afspraken met een erkend verhuisbedrijf om de opslag en het transport van de inboedel te verzorgen. De inboedel van de woningen op de derde verdieping moet namelijk tijdelijk geheel elders worden opgeslagen.

Voor de huurders van de begane grond, eerste en tweede verdieping kan de inboedel in de woning blijven. Als er geen ruimte is die afgesloten kan worden, kan hiervoor tijdelijk een afschermwand geplaatst worden.  Rondom de schacht moet in ieder geval voldoende werkruimte zijn; dit wordt verder besproken bij de warme opname.

Is de huur van de logeerwoning lager dan de huur die u nu betaalt dan krijgt u het verschil bij het uitbetalen van de vergoeding terug.

Bij wisseling van een logeerwoning wordt deze door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt, maar van de huurder wordt wel verwacht dat na gebruik van de logeerwoning deze schoon wordt opgeleverd.

Als u toch kiest voor bewoonde staat, krijgt u te maken met noodvoorzieningen. Let op: dit betekent dat gas en warm/koud water wordt afgesloten en dat de keuken en/of badkamer niet toegankelijk is, afhankelijk van waar gewerkt wordt. U maakt dan gebruik van nood-sanitaire voorzieningen in containers op straat.

 

 

4.3  Vergoedingen

De vergoeding die u ontvangt bedraagt 568 euro voor werkzaamheden die niet langer duren dan twee kalenderweken (10 werkdagen). Voor werkzaamheden die langer duren dan twee kalenderweken is de vergoeding per kalenderdag 50 euro, met een maximum van 1.704 euro.

Voor de bewoners op de derde etage die maximaal 30 werkbare dagen worden uitgeplaatst is de regeling dat zij 1.704 ontvangen. Voor werkzaamheden die langer duren dan die 30 werkbare dagen is de vergoeding per kalenderdag 50 euro, met een maximum van 500 euro.

Bewoners die niet in de woning blijven, geen gebruik maken van de logeerwoning en zelf  tijdelijke huisvesting voor de duur van de werkzaamheden, hebben recht op huurrestitutie gedurende de periode van de werkzaamheden.

 

De afspraak om op een ander tijdstip het glas en ventilatieroosters te vervangen, zoals genoemd in paragraaf 4.1 geldt niet als een werkbare dag en heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding.

 

De te ontvangen tegemoetkoming heeft geen invloed op of gevolgen voor de hoogte van het inkomen, de uitkering of huurtoeslag van bewoners. Dit bedrag ontvangt men binnen zes weken na de oplevering van de woning. De datum van oplevering betekent hier: de exacte datum waarop de binnen werkzaamheden volledig zijn afgerond, de woning door de bewoner wordt geaccepteerd in de nieuwe staat en waarvoor de bewoner een verklaring ondertekend heeft.

 

4.4  Wanneer gaat het gebeuren?

Start werkzaamheden in en aan het complex    Oktober 2017

Einde werkzaamheden in en aan het complex  eind september 2018

 

Over de detailplanning per adres wordt u nader geïnformeerd.

 

Voor de geplande oplevering gaan wij uit van redelijke weersomstandigheden. Mochten er gedurende de uitvoerings-periode veel regenachtige dagen zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden uitlopen. U wordt hiervan zo nodig tijdig op de hoogte gebracht.

De werkzaamheden worden van maandag t/m vrijdag uitgevoerd. De werktijden zijn van 07.00 – 16.00 uur.

4.5  Interim beheer

Schone omgeving

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer zorgen dat zwerfvuil of bouwmaterialen de omgeving niet vervuilen. De aannemer levert het complex na afronding van het project schoon op. Stadgenoot controleert of dit goed gebeurt.

 

Extra schoonmaakbeurten

Tijdens de werkzaamheden worden de reguliere schoonmaakwerkzaamheden tijdelijk opgeschort. Uiteraard zorgt de aannemer er tijdens de werkzaamheden voor dat uw trappenhuis niet vervuilt. Na het afronden van de werkzaamheden vindt een extra schoonmaakbeurt van de trappenhuizen plaats. Na deze schoonmaakbeurt worden de reguliere schoonmaakwerkzaamheden weer hervat.

 

Overleg omtrent woonomgeving

We overleggen regelmatig met partijen die uw woning en de woonomgeving beheren. Zoals de gemeente, de politie en de bewonerscommissie.

 

Grofvuil

Van u vragen wij ook medewerking. Wanneer u bijvoorbeeld grofvuil heeft verzoeken wij u dringend dit op de gebruikelijke manier via de gemeente aan te bieden of zelf af te voeren.

 

Beveiliging

Er komt camera-bewaking en een beveiligingsbedrijf voert periodieke controles uit. Overige punten.

 

Brievenbussen

Tijdens de werkzaamheden blijven de brievenbussen bereikbaar van bewoners die niet op de begane grond wonen. Bewoners van de begane grond moeten tijdelijk iets anders regelen voor hun post.

 

5.    Overige punten

 

5.1  Uw plichten voor, tijdens en na de werkzaamheden

·         U zorgt ervoor dat de aannemer op de afgesproken datum in uw woning terecht kan, totdat de werkzaamheden klaar zijn.

·         Voor aanvang van de werkzaamheden moet u de woning gedeeltelijk leeg en opgeruimd hebben volgens de aanwijzingen van de uitvoerder; bij een overmaat aan inboedel in de woning wordt deze buiten de woning opgeslagen zoals vermeld in paragraaf 4.2.

 

5.2  Klachtenprocedure

Wanneer er tussen de bewoner en de aannemer of Stadgenoot een verschil van mening bestaat over de uitvoering van de werkzaamheden of een interpretatie van het Projectplan, dan wordt het geschil voorgelegd aan een derde, onafhankelijke partij. Deze commissie bestaat uit iemand op voordracht van de bewonerscommissie en iemand op voordracht van Stadgenoot en deze partijen zoeken een onafhankelijke voorzitter.

Vermeld in uw brief of e-mail duidelijk wat uw klacht is en wat er volgens u niet is gedaan om deze op te lossen. De commissie doet binnen acht weken uitspraak. Aan de beslissing van de commissie moeten beide betrokken partijen zich houden.

5.3  Huurhoogte, controle huurpunten en huurtoeslag

Huurhoogte

De werkzaamheden aan uw woning zullen geen huurverhoging tot gevolg hebben.

 

Controle huurpunten

Na oplevering van elke opgeknapte woning, wordt het exacte aantal huurpunten voor de woning opnieuw door Stadgenoot vastgesteld. De nieuwe huurpunten hebben geen invloed op de hoogte van de huren voor de zittende bewoners.

 

Huurtoeslag

Aangezien de hoogte van de huur ongewijzigd blijft, zal wanneer u al huurtoeslag ontvangt, deze ongewijzigd blijven.

5.4  Het ZAV beleid van Stadgenoot

ZAV staat voor zelf aangebrachte voorzieningen. Bij ZAV’s kunt u onder andere denken een door u geplaatste douchebak/ wand of een zwevend toilet. Het kan zijn dat uw zelf aangebrachte voorzieningen moeten wijken voor de werkzaamheden. Tijdens het bezoek van de woonbegeleider wordt gekeken of er sprake is van zelf aangebrachte voorzieningen en of deze moeten worden verwijderd. Wanneer u geen toestemming heeft gevraagd voor de ZAV dan bent u zelf verantwoordelijk voor tijdige verwijdering.

 

Wanneer u echter in het verleden toestemming heeft gevraagd voor het aanbrengen van de ZAV en deze moet wijken voor de werkzaamheden dan worden met u hier afspraken over gemaakt.

 

Gordijnen, een gordijnrails of vergelijkbare spullen vallen niet onder de definitie zelf aangebrachte voorzieningen. Stadgenoot verstrekt hier geen separate vergoeding voor. De overlastvergoeding zoals genoemd onder “4.3 Vergoedingen” is bedoeld als compensatie voor het vervangen van deze goederen.

6.   Contactpersonen en belangrijke telefoonnummers

 

Contactpersonen aannemer Etro Vastgoedzorg

 

Uitvoerder Tim Groen is uw eerste aanspreekpunt gedurende het project.

Telefoonnummer 06 31620776

E-mail t.groen@etrovastgoedzorg.nl

 

Bewonersbegeleider Paul Hartog is uw aanspreekpunt voor de warme opname

Telefoonnummer 075 6280244.

E-mail p.hartog@etrovastgoedzorg.nl

 

SPOED  na 17.00 uur, weekend en feestdagen: 020 5118000

Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen zijn de uitvoerder en de bewonersbegeleider van de aannemer niet bereikbaar. U belt dan met 020 5118000 en u wordt doorverbonden met de meldkamer van Stadgenoot.

 

Contactpersonen Stadgenoot

 

Projectregisseur Rob Boomgaart is bij Stadgenoot verantwoordelijk voor het project.

 

Bewonersbegeleider Mike van Duijn ondersteunt Etro bij de contacten met de bewoners. 

 

Let op: de medewerkers van Etro zijn uw aanspreekpunt. Zie boven.

 

Voor contact met een van de medewerkers van Stadgenoot, neemt u dan contact op via

020 5118000 of info@stadgenoot.nl.

 

 

 

 

 

Actuele informatie over het project vindt u op www.stadgenoot.nl/boschbiemond

 

De bewonerscommissie is te bereiken via wgjeltjedebosch@gmail.com

 

 
 

7.   Bijlagen

 


Bijlage 1. Planning van dag tot dag begane grond, eerste en tweede verdieping

 

Bijlage 2. Planning van dag tot dag derde verdieping links en rechts op de hoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3. Planning van dag tot dag derde verdieping links en rechts in het midden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4. Planning van dag tot dag derde verdieping midden met het trapportaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijlage 5. Aanzicht van uw woonblok

 

 

 

 

 

Aanzicht van uw bouwblok en het aantal weken dat we aan het werk zijn en de fases van de zolder

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bijlage 6. Aanzicht woonblok met tijdsduur

 

 

Aanzicht van het blok waar uw woont met de tijdsduur van de werkzaamheden

 

 

 

 

 

 

Route van de uitvoering, start is in de Arie Biemondstraat

 

 


Bijlage 7. Samenvatting plan van aanpak schachten

 

Voorafgaand aan de asbestverwijdering zal een actualisatie plaatsvinden door Compas Asbestmanagement van de Type A rapportage vervaardigd door SAM Smits Advies en Milieu met projectnummer 155.2012.34.A d.d. 30 augustus 2012. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op 21 september 2015 onder rapportnummer AO.003816.V1.

 

De sanering van de schachten zal in 5 fasen worden uitgevoerd, waarbij wordt uitgegaan dat iedere fase achtereenvolgend wordt uitgevoerd. Fase 1 betreft de eerste twee strangen van in totaal acht strangen in het pand; zie bijlage 5.Het containment zal in fase 1 worden opgebouwd vanaf de begane grond tot de bovenste verdieping. De woning die direct grenst aan de zolder is dan inmiddels al gesaneerd. In de woningen waar de schacht aanwezig is, worden foliewanden opgetrokken en toegangssluizen opgebouwd.

 

Nadat het containment is opgebouwd en gekeurd, kunnen de saneringswerkzaamheden starten. De werkzaamheden omvatten in grote lijnen: het bouwkundig dichtzetten van de bestaande openingen naar de vaste plafonds, het schoonmaken en reinigen van de schachten, voorbereidingen treffen voor de nieuw te plaatsen rookgasafvoerkanalen, fijne reiniging van het containment en het meetklaar opleveren van het containment.

 

De containmentwanden van fase 1 worden gedemonteerd na de vrijgave inspectie. De geplaatste bouwkundige/ duurzame afwerkingen blijven gehandhaafd als onderdeel van een beheersmaatregel voor de rest van de plafonds in de woningen.

 

Vervolgens kan gestart worden met fase 2 welke dezelfde werkwijze zal omvatten zoals hierboven omschreven.

 

Gedurende het gehele proces zal door Compas Asbestmanagement aanvullend onderzoek worden uitgevoerd (asbestinventarisatie) om alle asbestbronnen in kaart te brengen conform wet- en regelgeving.

 

De woonruimte/kamer waarin de toegang tot de schacht aanwezig is dient door de bewoner leeg te worden opgeleverd voorafgaand aan de asbestverwijdering door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze werkzaamheden kunnen gelijktijdig met de asbestverwijdering op zolder, of op een ander moment worden gestart, afhankelijk van de eisen en wensen van Stadgenoot.

 

 


 

 Doorsnede woonblok

 

 

Opbouw containment  ( afgesloten ruimte voor asbestverwijdering)

Lichtblauw: afsluiting d.m.v. plastic

Donkerblauw: unit met douche en omkleedruimte voor werkmensen

Oranje: onderdrukmachine

 

 

 

Opbouw containment  gehele blok (afgesloten ruimte voor asbestverwijdering)

Lichtblauw: afsluiting d.m.v. plastic

Donkerblauw: unit met douche en omkleedruimte voor werkmensen

Oranje: onderdrukmachine

 

Bijlage 8. Samenvatting plan van aanpak asbestsanering zolders

 

Uitgangspunten Stadgenoot

·         Asbest van de zolders verwijderen op een dusdanige wijze dat de zolders weer veilig kunnen worden betreden

·         zoldervloeren volledig verwijderen onder asbestcondities

·         dakbeschot verwijderen

·         Mogelijkheid om dak doorvoeren te kunnen vernieuwen

·         Mogelijkheid om dakpannen te kunnen vernieuwen

·         Mogelijkheid om rookgasafvoer- en ventilatiekanalen geheel te vernieuwen vanaf het dak tot in de woningen

 

Voorafgaand aan de asbestverwijdering zal een actualisatie plaatsvinden door Compas Asbestmanagement van de Type A rapportage vervaardigd door SAM Smits Advies en Milieu met projectnummer 155.2012.34.A d.d. 30 augustus 2012. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden op 21 september 2015 onder rapportnummer AO.003816.V1.Onderzoek is gedaan naar het historisch stof onder de dakpannen en is vastgelegd onderrapportnummer AO.005803.V1 d.d. 23 september 2016. Hierbij is geen asbest aangetroffen.

 

De sanering van de zolder zal in 5 fasen worden uitgevoerd, waarbij fase 2 en 3, 4 en 5 tegelijkertijd kunnen worden opgestart. Fase 1 betreft het middelste deel van de zolder. Het containment zal in fase 1 onder asbestcondities worden opgebouwd. Twee scheidingswanden van het containment zullen worden opgetrokken. Nadat het containment is opgebouwd en gekeurd, kunnen de saneringswerkzaamheden starten. De werkzaamheden omvatten in grote lijnen het schoonmaken en reinigen van de zolder, het verwijderen van de bestaande zoldervloer, voorbereidingen treffen voor de nieuw te plaatsen rookgasafvoerkanalen, fijne reiniging van het containment en het meetklaar opleveren van het containment.

 

Na de eindcontrole (vrijgave) conform NEN 2990 voor fase 1 worden de ruwe houten delen (zoals dakbeschot en spanten) verwijderd, of indien achterblijft voorzien van een duurzame coating (esthetische afwerking en preventieve veiligstellingslaag). De containmentwanden van fase 1 blijven staan en dienen als scheidingswanden tussen het gereinigde gebied en verontreinigd gebied (fase 2, 3, 4 en 5). Vanuit het middelste deel van de zolder kunnen de werkzaamheden voor fase 2 en 3, 4 en 5 gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit reduceert de doorlooptijd en overlast van de sanering voor de omgeving.

 

Gedurende het gehele proces zal door Compas Asbestmanagement aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om alle (in de constructie verborgen) asbestbronnen in kaart te brengen conform wet- en regelgeving.

 

De ondergelegen woning zal leeg moeten worden opgeleverd voorafgaand aan de asbestverwijderingswerkzaamheden door een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Een planning zal worden besproken en vastgelegd in overleg met de betrokken partijen (opdrachtgever Stadgenoot, directievoerder Compas Asbestmanagement en asbestverwijderaar).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe komen de steigers te staan 

 

Locatie van de steiger.

 

 

 


 

 

 

Als we werkzaamheden aan het dak gaan verrichten komt het gebouw volledig in de steigers te staan