COALITIEAKKOORD BOUWEN, WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING

Nienke Algemeen

Ruimte voor iedereen in een groeiende stad

De Amsterdamse woningmarkt kookt over. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen en staan steeds meer mensen in de rij. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een middeninkomen komen er op de woningmarkt nauwelijks tussen. Het verdelen van een toenemende schaarste vraagt om regulering; om meer grip van de gemeente op de woningmarkt. Wij nemen daartoe de volgende maatregelen:

 

Betaalbaar wonen voor lage en middeninkomens

 • We zetten met kracht de lobby richting het Rijk voort om regulering van het middensegment mogelijk te maken. Zo proberen we te voorkomen dat sociale woningen (corporatie en particulier) bij liberalisatie meteen verdwijnen naar het duurste segment.
 • We bouwen 7.500 woningen per jaar Het verwerven van grond ten behoeve van de bouwproductie behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.
 • Van de nieuw te bouwen woningen worden elk jaar 2.500 woningen gebouwd in het segment sociale corporatiewoningen.
 • Verkoop van sociale corporatiewoningen wordt alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan.
 • Om investeringen van corporaties in woningenverbeteringen, renovatie, isolatie en nieuwbouw van woningen mogelijk te maken, wordt onderzocht of de gemeente een alternatieve financieringsfaciliteit kan aanbieden voor corporaties.
 • De bouw van jaarlijks 2.500 sociale corporatiewoningen maakt het mogelijk om jaarlijks 1.300 corporatiewoningen in middenhuur te verhuren. Hierbij wordt vastgelegd dat de huur niet hoger wordt dan 971 euro.
 • Van de nieuw te bouwen woningen worden elk jaar 1.670 gebouwd in het segment middenhuur (tot 971 euro). Meer is niet mogelijk, omdat voor de bouw van 5.900 woningen dure huur, 12.500 woningen koop en 4.900 woningen voor jongeren en studenten al contracten gesloten zijn.
 • De voorraad middenhuur groeit door dit beleid, uitgaande van de jaarlijkse liberalisaties van 1.300 woningen en bouw van 1.670, van 27.200 woningen nu naar 48.000 woningen in 2025.
 • Het percentage sociale huur (corporatie en particulier) in de 22 buurten van Amsterdam wordt actief gemonitord. Wanneer in een buurt dit percentage beneden de 45%, zakt dan is liberalisatie van corporatiewoningen op moment van mutatie in die buurt niet mogelijk. In die situatie zullen ook vrijkomende corporatiewoningen verhuurd worden in het sociale segment, net zolang tot weer sprake is van een voorraad sociale woningen (corporatie en particulier) van 45% in de desbetreffende buurt. Het streefcijfer voor het middensegment is 10% in elke buurt.
 • Met particuliere verhuurders maken we, op vrijwillige basis, prestatieafspraken over middenhuur. Doel is maximering van de huur in ruil voor een gunstiger erfpachtcontract. Van elke twee woningen uit het particuliere- en sociale segment die op deze manier worden behouden voor het middensegment wordt er een corporatiewoning minder geliberaliseerd.
 • Particuliere woningen die in het sociale segment vallen, en aantoonbaar niet worden uitgepond voor tenminste 50 jaar, tellen mee in de aantallen voor de sociale voorraad.
 • Huurstijgingen in het sociale- en het middensegment worden gelijkgetrokken en beperkt.
 • Nieuwbouwwoningen in het betaalbare vrije sector huursegment blijven eeuwigdurend middenhuur. De inkomensgrens van middenhuur gaat naar een (gezins-)inkomen van €000.
 • We willen dat woningen van beleggers alleen maar betaalbaar mogen worden verhuurd, door onder andere middenhuur op te nemen in het bestemmingsplan.

Voor de bestaande bouw verkennen we de mogelijkheden voor het invoeren van een verhuurvergunning.

 • Bij nieuwbouw wordt binnen de wettelijke mogelijkheden een woonplicht ingevoerd, waarop ontheffing onder strikte voorwaarden mogelijk is.
 • In het segment betaalbare vrije sector (middeldure huur en middeldure koop) en dure segment (dure huur en dure koop) streven we ernaar de hel$ van de nieuwbouw te reserveren voor Amsterdammers die een betaalbare woning achterlaten.

 

Wonen en verhuren

 • Samen met corporaties verkennen we de mogelijkheden voor een rechtvaardiger toewijzingssystematiek, waarbij doorstroming wordt gestimuleerd en woonwensen van de woningzoekenden beter aansluiten op de woning.
 • De verhuispremie wordt effectiever ingezet, waarbij corporaties beter moeten gaan samenwerken.
 • Woningdelen blij$ mogelijk. We onderzoeken knelpunten in het huidige beleid en welke methoden – waaronder een huurcontract per bewoner en het maximeren van woningdelen in enkele woonblokken, straten of buurten – ervoor kunnen zorgen dat betaalbaarheid en rechten van de bewoner beter worden geborgd, waarbij de effecten op toegankelijkheid en betaalbaarheid centraal staan.
 • Wij willen Amsterdammers de mogelijkheid bieden woon carrière te maken. Daarom gaan we onderzoeken hoe de huur en de soort woning mee kunnen bewegen met de inkomens- en gezinssituatie. Met corporaties maken we afspraken over een pilot.
 • Illegale verhuur wordt hard aangepakt. Huiseigenaren mogen hun huis niet meer dan dertig dagen per jaar verhuren aan toeristen. Er wordt streng gehandhaafd op het overtreden van de regels.

In buurten waar de balans is verstoord is willen we verdergaande maatregelen, zoals een verbod op vakantieverhuur. Hiertoe overleggen we met het desbetreffende stadsdeel, en de buurt;

 • De aanstaande vereiste vergunning voor Bed&Breakfast geeft de mogelijkheid om volumebeleid te voeren. Daar waar de balans is verstoord wordt hier gebruik van gemaakt;
 • Shortstay verdwijnt. Dit college werkt een voorstel uit om een vorm van serviced appartments mogelijk te maken.
 • We willen nieuwe Amsterdammers, veelal internationals, die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte in Amsterdam blijven faciliteren. Hierbij komt een harde scheiding tussen kortdurend woonverblijf en toeristische verhuur.
 • We verruimen de mogelijkheden om beroepen in de publieke sector waar een tekort aan is, zoals leraren en verpleegkundigen, voorrang te geven in zowel sociale als betaalbare vrije sectorhuur (middenhuur). We gaan onderzoeken of voor beroepen in de publieke sector waar tekorten zijn een verlenging mogelijk is van vijf jaar verlenging van hun campuscontract.
 • Bewonersondersteuning en belangenbehartiging voor huur en koop worden ieder afzonderlijk versterkt.

 

Bouwen en transformatie met aandacht voor alle groepen

 • Om de bouwproductie te stimuleren, wordt de komende jaren vanuit het Vereveningsfonds circa 700 miljoen euro geïnvesteerd in grondproductie.
 • Na 2021 moet er in het vereveningsfonds voldoende ruimte zijn om een planvoorraad van 5.000 woningen per jaar in aanbouw te kunnen nemen met adequate voorzieningen.
 • Samen met de regio bouwen we de komende vier jaar minimaal 10.500 tijdelijke en/of permanente studenten-en jongerenwoningen.
 • Met de corporaties gaan we scherpere afspraken maken over het aantal nieuw te bouwen studentenwoningen en de betaalbaarheid daarvan; We zetten daarbij ook vaker in op studentenwoningen met gedeelde voorzieningen.
 • We willen de wachtlijst voor kwetsbare groepen verminderen zodat sociale problemen voorkomen of opgelost kunnen worden. We gaan specifiek bouwen voor kwetsbare groepen en maken afspraken met corporaties en zorgpartijen over nieuwe woonconcepten.
 • Het is belangrijk dat kwetsbare groepen zo veel mogelijk verspreid over wijken en buurten in de stad een plek krijgen.
 • Voor woon coöperaties voor sociale en middenhuurders wordt het beter mogelijk gemaakt te participeren in transformatie en in nieuwbouw.
 • We hebben oog voor de toename in eenpersoonshuishoudens. We gaan met ontwikkelaars en corporaties in gesprek over het realiseren van nieuwe woonconcepten zoals friendswoningen en studio’s geschikt voor alleenstaanden waarbij voorzieningen gedeeld worden met het hele gebouw.
 • We willen gezinnen die bewust kiezen voor de stad een plek blijven bieden en zorgen dat nieuwbouw geschikt is voor gezinnen, zeker als dit de doorstroming bevordert. We doen dit niet alleen door grotere woningen te bouwen, maar ook door corporaties en ontwikkelaars uit te dagen met creatieve woonindelingen te komen die kleiner woningen geschikt maken voor gezinnen.
 • We zetten het programma ouderenhuisvesting met kracht door, waarbij bij goed verloop van de pilot centrum wordt verkend hoe gemeente, corporaties en !WOON tot betere resultaten kunnen komen om meer ouderen een passende woning te kunnen bieden en belemmeringen weg te nemen.

 

Ruimtelijke Ordening

 • Het college presenteert bij de voorjaarsnota 2019 een nieuwe raming van het Vereveningfonds waarin rekening is gehouden met de volgende vier afspraken:
  • De fietsbrug Sluisbuurt gaat door, maar de investeringen worden pas voorzien op het moment dat een voldoende aantal woningen is opgeleverd. De wethouder grondzaken doet een voorstel hoe dit in het plan voor de Sluisbuurt en in de financiële planning wordt verwerkt.
  • De tunnel voor de ontsluiting van het Sciencepark wordt uitgesteld. Onderzocht wordt in het licht van de ambitie met betrekking tot de autoluwe stad in hoeverre de tunnel noodzakelijk is om het Sciencepark te ontsluiten en of er betere alternatieven zijn.
  • Voor de ambities op het gebied van verduurzaming en aardgasvrij wordt in vier jaar in totaal 150 miljoen euro uitgenomen uit het Vereveningsfonds.
  • Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de ontwikkelbuurten wordt 40 miljoen euro, en voor woningbouwregie en transformatie wordt 10 miljoen euro in vier jaar tijd uitgenomen uit het Vereveningsfonds.
 • De kosten verbonden met Fase 0 producten voor gebiedsontwikkelingen, komen ten laste van het Vereveningsfonds.
 • De gebiedsontwikkeling Haven Stad moet worden versneld ten opzichte van de huidige planning in Koers 2025, waarbij deze bestuursperiode al moet worden begonnen met voorbereidingen.
 • Het Marineterrein wordt de komende jaren in samenspraak met het Rijk ontwikkeld. Er is ruimte voor wonen, recreëren, culturele voorzieningen, innovatie en ondernemen. Het wordt een plek met een internationaal karakter waar bedrijven kunnen ontstaan en doorgroeien.
 • Amsterdam moet samen met de regio de woningbouwproductie vergroten en gaat hier een voortrekkersrol in nemen. Er komen duidelijke afspraken met de regio over programma en productie.
 • We gaan de stad uitbreiden en verdichten, maar doen dit altijd in samenhang met het realiseren van de benodigde voorzieningen en het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid.
 • Hoogbouw is wenselijk mits het luchthaven indelingsbesluit en de UNESCO bufferzone wordt gerespecteerd. Om in nieuwe buurten te zorgen voor een goede samenhang tussen bouwkwaliteit, leefbaarheid, openbare ruimte en sociale voorzieningen, vervult een stadsbouwmeester een coördinerende rol.
 • De uitbreiding van de stad moet met behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk vergroenen we de stad.
 • Bij nieuwbouw zoeken we actief ruimte voor circulaire gebiedsontwikkeling en ondersteunen initiatieven van onderop.
 • Amsterdam zal maximaal inzetten op de invoering van de Omgevingswet. De processen moeten zo worden ingericht dat er sprake is van maximale zeggenschap van inwoners en ondernemers in Amsterdam. Ook om de energietransitie en de woningbouwopgave te realiseren.
 • Sloop/nieuwbouw is onder duidelijke voorwaarden toegestaan. Het moet bijdragen aan verdichten, menging of verduurzaming. Voor bewoners is er inspraak en een recht op terugkeer.

 

Wijkaanpak

 • We ontwikkelen een krachtige en ambitieuze wijkaanpak.
 • We versterken de netwerken in de buurt en creëren voldoende fysieke plekken voor buurtbewoners om samen te komen.
 • We investeren in de openbare ruimte in wijken. Er komen meer leefstraten in overleg met bewoners en de stadsdeelcommissies.
 • In samenspraak met corporaties wordt extra ingezet om achterstallig onderhoud in woningen terug te dringen.
 • We willen een schone stad waarbij mensen snel geholpen worden als ze melden dat het ergens verloederd. We zorgen voor betere handhaving, extra reinigers en betere dienstverlening aan Amsterdammers.
 • In samenwerking met corporaties, wijkteams en politie voorkomen we de concentratie van problemen in bepaalde buurten. We experimenteren met het uitbreiden van wijkzorgteams. Gebiedsmakelaars worden ook op het sociaal domein ingezet.
 • De buurteconomie wordt versterkt en de maatschappelijke participatie verhoogd.

Buurtbudgetten worden waar nodig ontschot en toegesneden op